ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്‍റെ സന്ദേശങ്ങള്‍ നമുക്ക് നല്കിയ ആദ്യസന്ദയ്ക്ക് പ്രാരംഭം

0
76

സന്ദേശം 1: ആത്മബോധം നിറഞ്ഞത്
നിങ്ങള്‍ക്കു ശുഭവും! ഞാനൊരു മാനവന്‍. അതിനാല്‍ ആത്മബോധം നിറഞ്ഞതൊന്നുമായി എനിക്കു സംസാരികളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല.

സന്ദേശം 2: ബുദ്ധി ഉയർത്തുക
ബുദ്ധിയുടെ പരിപൂര്‍ണ്ണതക്കായി ധ്യാനമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപായം.

സന്ദേശം 3: ജപയാത്ര
ജപയാത്രയില്‍ നിന്ന് മഹാമന്ത്രം ലഭിച്ചിരിക്കും.

സന്ദേശം 4: ധ്യാനത്തിന്‍റെ മാര്‍ഗം
ഒരുവര്‍ സന്മാര്‍ഗത്തില്‍ നിന്ന് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോവും കഴിയുമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ഞാന്‍ പറയുന്നത്, അതിനാല്‍ അത് കാര്യമല്ല.

സന്ദേശം 5: മാനവനും ദേവനും ഒന്നും
മാനവനും ദേവനും ഒന്നായിരിക്കുകയും തന്നെ ഇത്തരം പരമസത്യം സ്വീകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം.

സന്ദേശം 6: സന്ദര്‍ശിക്കുക
അവന്റെ കാലം അതെന്നാല്‍ അവര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക. അവന്‍ ആത്മാനുഭവത്തില്‍ നിന്ന് അവന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ചെയ്യുക.

സന്ദേശം 7: യോഗം തന്നെയാണുള്ളത്
യോഗം തന്നെയാണുള്ളത്; താന്താനും ആത്മാനുഭവത്തിനു മാര്‍ഗമാക്കുക; സന്ദര്‍ശനത്തിന് പ്രാരംഭിക്കൂ.

സന്ദേശം 8: ഘനനിര്‍ദിഷ്ടമായ ആത്മബോധം
ആത്മബോധം ഘനനിര്‍ദിഷ്ടമായവനല്ല അല്ലെങ്കില്‍ താനാകള്‍ ആയി പഠിതര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്.

സന്ദേശം 9: ശാസ്ത്രം തന്നെയാണുള്ളത്
അത് കൃപാപാത്രം തന്നെയാണുള്ളതെന്നു ചില വാദികള്‍ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

സന്ദേശം 10: ലോകം ഭ്രമണത്തിലാണ് എളുപ്പമെന്നത്
അജ്ഞത മനോവൈദുഷ്യത്തിലാണെന്ന് ഞാന്‍ ചൊല്ലുന്നു. സത്യം പ്രത്യക്ഷഭൂതമാണ്, ലോകം എന്ന ഭ്രമണത്തിന് എളുപ്പമായി മറ്റും.

ഈ പ്രഥമ സന്ദേശങ്ങളില്‍ നിന്നു പ്രസ്തുത ലോകിതത്വത്തിലേക്ക് നല്ല മാര്‍ഗങ്ങളും സമര്‍പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സഹായം അനന്തമായും അവതാരമില്ലാത്തവന്‍ എന്നായിരുന്നാലും വിശ്വാസം അനന്തമായിരിക്കും.

FAQs:

1. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്‍ എന്താണ്?
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്‍ സന്ദേശമായി നിലനിന്നുന്നത് ആത്മാനുഭവമാണ്.

2. ധ്യാനം എന്താണ്?
ധ്യാനം മനസ്സിനെ ഒരുപോലെ ഏറ്റിക്കുകയും സുഖാനുഭവങ്ങളും ദു:ഖങ്ങളും എല്ലാം ഒരേളവായി കാണാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാര്‍ഗം.

3. യോഗം എന്താണ്?
യോഗം ആത്മാനുഭവത്തിനായി ഒരുദശ പ്രയത്നിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മാര്‍ഗം.

4. ജപയാത്ര എന്താണ്?
ജപസാധനയുടെ ഫലസൂചകമായ പുരുഷാർഥങ്ങള്‍ക്കു നിലനനുഭകം പ്രാപിക്കുവാന്‍ വേണ്ടുന്ന യാത്ര.

5. ബുദ്ധി എന്താണ്?
ബുദ്ധി അല്ലാതെ ചിന്താക്കോശം എന്നും പദത്തിന്‌ പരിമിതിപ്പെട്ട അർത്ഥമാല്കണം പ്രകൟകരിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here